A közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása – A tevékenység végzésétől történő eltiltás

A közigazgatási szabályszegések esetében a Szankció törvényben nevesített, lehetséges szankciók egyike a tevékenység végzésétől történő eltiltás. Nézzük mikor és hogyan alkalmazható ez a szankció!


A közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása – A tevékenység végzésétől történő eltiltás

A törvényi meghatározása:

 • a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását
 • meghatározott időre vagy jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig
 • megvonja vagy korlátozza

Az alkalmazásának esetei:

 • a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet, vagy
 • a jogsértésre – kora, anyagi és szociális helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota, megváltozott munkaképessége, cselekvőképességének korlátozása miatt – különösen kiszolgáltatott személlyel szemben került sor, vagy
 • a jogsértés az eljárás megindulását megelőző egy éven belül legalább három alkalommal került megállapításra, vagy
 • törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben

Példa: A jegyző (…) az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. [57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése]

Az alkalmazásának tilalma (a folyamatban lévő büntetőelj. befejezéséig felfüggesztés):

Ha a bíróság a jogsértő magatartást megvalósító természetes személyt ugyanazon tényállás alapján jogerős ügydöntő határozatban a) elítélte és vele szemben büntetést szabott ki, illetve intézkedést alkalmazott, vagy b) arra hivatkozással, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, felmentette, nem alkalmazható a tevékenység végzésétől történő eltiltás.

Az alkalmazásának lehetséges időtartama:

 • a döntés véglegessé válásától számított legfeljebb 45 nap, vagy
 • törvényben vagy kormányrendeletben foglalt eltérő időtartam 

Példa: A települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) közbiztonsági érdekből – az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve a szabálysértési hatóság kezdeményezésére – a büntető- vagy szabálysértési eljárás befejezéséig, de legfeljebb egy évi időtartamra az üzletet ideiglenesen bezárathatja, ha megállapítja, hogy az üzlet működésével összefüggésben (…) büntetőeljárás, vagy (…) szabálysértési eljárás indult.

[1999. évi LXXV. tv. 5. § (1) bek.]

Példa: A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg: (…) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását.

[239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c) pont]

Ha törvény vagy kormányrendelet az alkalmazását mérlegeléstől teszi függővé:

 • a Szankciótv. 10. § (1) bekezdésében meghat. szempontok alapján kell mérlegelni, vagy
 • törvényben vagy kormányrendeletben foglalt eltérő szempontok alapján kell mérlegelni

Kérem a teljes képzési anyagot A közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása témakörében!


www.konferenciaszervezo.hu