Az adminisztratív feladatok a személyi jellegű kifizetések nyilvántartásával összefüggésben

Díjmentes videó tananyagunkban példákkal alátámasztva bemutatjuk, hogy a személyi jellegű kifizetések nyilvántartásaival összefüggésben milyen adminisztratív kötelezettségek terhelik a társaságokat, intézményeket. A tanulmányban kitérünk a következőkre:

 • Munkaügyi nyilvántartások
 • Külső megbízottaktól kérhető adatok
 • Átláthatósági nyilatkozat
 • Tipikus hibák a munkaidő nyilvántartással kapcsolatban
 • Belépő dolgozókkal kapcsolatos feladatok
 • TB kiskönyv, TB ügyintézés
 • Jogviszony megszűnésének lejelentése
 • Fizetendő közterhek…

Az adminisztratív feladatok a személyi jellegű kifizetések nyilvántartásával összefüggésben

Átláthatósági nyilatkozat 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 • Az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján az államháztartás mindkét  (központi és önkormányzati) alrendszerében alkalmazandó az a szabályt, miszerint nem átlátható szervezettel érvényesen visszterhes szerződés nem köthető, illetve létrejött ilyen szerződés alapján kifizetés nem teljesíthető.
 • Kivételek:
  • 200 000 forintot meg nem haladó kötelezettségvállalás
   • Mivel ezen szabály alapján a szerződés írásba foglalására sincs szükség, az átláthatósági nyilatkozat sem válik annak kötelező tartalmi elemévé. 
  • Nem szükséges ilyen nyilatkozatot bekérni például a költségvetési szervekkel, egyházakkal, vagy a magánszemélyekkel kötött szerződések esetében.

Átlátható szervezet 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 3.§ (1)

 • nemzetközi szervezet,
 • az állam, külföldi állam,
 • külföldi helyhatóság
 • költségvetési szerv
 • önkormányzati intézmény
 • helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása
 • gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
 • külföldi állami vagy
  helyhatósági szerv
 • egyház, belső egyházi jogi személy
 • Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Tipikus hibák

 • Helytelen munkaidő-nyilvántartás
  • Gyakori hiba, hogy a munkahelyre való érkezés és az onnan való távozás időpontját vezetik, miközben az Mt. szerint a munkaidő kezdő és befejező időpontját kellene.
  • A kettő sokszor nem ugyanaz.
  • Ott, ahol elektronikus beléptető rendszer működik, külön erre vonatkozó szabályozásra van szükség.
 • A munkáltatónak munkaidő nyilvántartást kell vezetni és nem jelenléti ívet!

Belépő dolgozókkal kapcsolatos feladatok

 • A kinevezési feltételek meglétének ellenőrzése!!
 • Kinevezési okmány tartalmának ellenőrzése!
  • A kinevezési okmányhoz csatolni kell a munkaköri leírást.
 • Munka- és megbízási szerződések előkészítése
 • Munkaköri leírás előkészítése
 • Munkaviszony- és kereseti igazolások elkészítése
 • Munkavállalói nyilvántartások kialakítása
 • Munkaügyi statisztikák elkészítése

Mit tartalmazzon a munkaköri leírás?

A Kúria precedens értékű döntései.

Az új jogviszony

 • Az új jogviszony keletkezését, bizonyos esetekben változását vagy megszűnését a T1041 adatlapon az állami adóhatósághoz be kell jelenteni. Az új jogviszony bejelentésekor a T1041-es adatlapon az „U” (új jogviszony bejelentése) kódkockát kell jelölni.

Az Art. 1. számú mellékletének 4. pontja alapján bejelentésnek legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteni az állami adóhatóságnak Az új foglalkoztatott bejelentésének elmulasztása (fekete foglalkoztatás) komoly adójogi szankciókat von maga után.

Bérszámfejtés, Társadalombiztosítási ügyintézés

 • Havi számfejtés jelenléti ívek alapján
 • Levonások, letiltások kezelése és nyilvántartása
 • Magán- és Önkéntes Nyugdíjpénztárak kezelése
 • Bérkifizetési jegyzékek elkészítése
 • Átutalási listák elkészítése
 • Természetbeni juttatások nyilvántartása, kezelése
 • Szabadság-nyilvántartás vezetése
 • Havi járulékbevallás elkészítése, benyújtása
 • Táppénzes ellátáshoz szükséges adatszolgáltatás
 • Egyéb TB ellátásokhoz szükséges adatszolgáltatások

A jogviszony változásával kapcsolatos bejelentés

 • Az  Art. 44. §-a értelmében a munkáltató 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak a foglalkoztatással kapcsolatos változásokat. A változás bejelentésekor a 20T1041-es adatlapon az „V” (változás a jogviszonyban) kódkocka jelölendő.

A havi adatszolgáltatás – 2008-as nyomtatvány

 • A 08-as adatszolgáltatás kapcsán tipikus hibaként szokott felmerülni, hogy a nyomtatványon feltüntetett dátumok nincsenek szinkronban.
 • Ugyancsak hibás gyakorlat, hogy az illetménnyel, munkabérrel együtt adott munkáltatói juttatásokat bevallása ugyanazon hónapra történik.
 • A munkáltatói juttatásokat arra a hónapra kell bevallani, amikor azok nyújtása történik.
2020.07.01.!!!!!!

A jogviszony megszűnésének bejelentése

 • Az Art. 1. számú mellékletének 5. pontja alapján 8 napon belül kell bejelenteni a jogviszony végét. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon (nem hónapok múlva, mint az a gyakorlatban előfordul)
  • a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint
  • ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.
 •  Az egyes jogállási törvények alapján ezt már az utolsó munkanapon meg kell tenni, tehát minden foglalkoztatónak meg kell néznie a rá vonatkozó jogszabályt is.

A központosított illetményszámfejtés

 • Az Ávr. 62. §-a értelmében a központosított illetményszámfejtés keretében a Kincstár által biztosított, fejlesztett és működtetett számítógépes programon keresztül valósul meg többek között:
 • a személyi juttatások számfejtése,
 • az adók és járulékok megállapítása,
 • a személyi jövedelemadózással összefüggő foglalkoztatói, kifizetői feladatok ellátása,
 • a foglalkoztatottak bejelentése,
 • a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása.

Munkáltatói bejelentési kötelezettség hiba esetén

 • Ha a munkáltató az összesített igazolás kiállítását követően, a kifizető a kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a magánszemély adóelőlegét, adóját nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le:
  • a feltárt hibát nyilvántartásba veszi és
  • az adókülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint
  • a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról
  • az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami adó- és vámhatóságához és a magánszemélyt értesíti, kivéve, ha a magánszemély értesítési címét nem ismeri.

Kérem a teljes képzési anyagot a személyi jellegű kifizetések elszámolása témakörében!

Számos adóváltozást hozott a 2020. év, amely változások alapvetően érintik a személyi jellegű kifizetések elszámolását. Videóképzésünk kiemelten foglalkozik az alábbi változásokkal:

 • jogviszony átminősítésének kockázata, különös tekintettel a kisadózó vállalkozókkal kötött szerződésekre 
 • nyugdíjas foglalkoztatás, megbízási díja új adó és járulékfizetési szabályai
 • adószámos magánszemélyek számláinak kezelése
 • TBJ évközi változásainak kisvállalati adóalapra gyakorolt hatása
 • EKHO-s szerződéseket érintő változások.

Okleveles adószakértő oktatónk teljeskörűen és mindenki számára érthetően segít felkészülni a változásokra.


www.konferenciaszervezo.hu