Az illeték törvény civil szférát érintő változásai


Az illeték törvény civil szférát érintő változásai

Illetéktörvény változásai:

5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül:

d)az egyesület, a köztestület,

e) az egyházi jogi személy,

f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,

m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet,

(2)Az (1) bekezdés c)–g) és m) pontban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, külföldi illetőségű szervezet esetén a társasági adónak megfelelő közteherfizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Deklarálásra került viszont az alapítvány fogalma, ami korábban nem volt:

102 § (1) v) alapítvány: a Civil törvény szerinti közhasznú jogállású alapítvány, továbbá a más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítvány, ha igazolja, hogy teljesíti a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit, ide nem értve a magyarországi nyilvántartásba vételt; valamint az alapítás évében és az azt követő két évben az az újonnan létrejött alapítvány, amely vállalja, hogy az alapítás évét követő második év végéig e feltételeknek eleget tesz;

Ha nem lesz mégse közhasznú, akkor megfizetni tartozik az illetéket!

Figyeljünk arra, hogy ez az illetékek széles spektrumát is érinti!

Cserébe viszont az EGT  térség alapítványait is megilleti az illetékkedvezmény!

Egyesületek esetében nincs változás!

Illetékek:

A törvény átmeneti szabálya 2022. december 31-ig türelmi időt biztosít minden olyan alapítványnak, amely 2019. december 31-én magánszemély, jogi személy által tartós közérdekű célra alapított, az alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék által nyilvántartásba vett szervezetnek minősül. Ezen alapítványoknak azonban vállalni kell azt is, hogy legkésőbb 2023. január 15-ig a Civil törvény szerinti közhasznú jogállást szereznek, és ezt igazolják.

Ha az alapítvány ezt a vállalását nem teljesíti, a feltételes személyes mentesség miatt meg nem fizetett illetéket meg kell fizetnie az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal együtt. Az alapítvány megszűnése esetén ez a fizetési kötelezettség az alapítót vagy annak jogutódját terheli.

A 2022. december 31-ig terjedő türelmi idő leteltét követően a nem közhasznú jogállású alapítvány nem minősül az illetéktörvény alkalmazásában alapítványnak, ezért nem lesz jogosult a feltételes személyes illetékmentességre sem. Ez nem feltétlenül jelenti azonban azt, hogy ezen alapítványokat minden vagyonszerzés esetben illetékfizetés terheli, mivel egyes jogügyletekre az illetéktörvény külön (tárgyi) illetékmentességet biztosít. (Forrás: NAV)

Illetékek – nem közhasznú alapítvány:

Adományok készpénzben à fő szabály szerint illetékköteles (forrása lehet bárhonnét), ha okiratot állítottak ki, vagy ha 150 ezer forintot meghaladó értékű az adomány (hiszen ez tulajdonképpen ajándék)

Használhatja a feltételes mentességét (új két évig, 2019-12-31-én már bejegyzett 2023 január 15 ig), DE NEM TEKINTHET EL A BEVALLÁSÁTÓL! à nyomtatványa: AVBA

Mérték: 18%


Kérem a teljes képzési anyagot Civil mozaik, avagy a hatékony működés kulcskérdései témakörben!

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a civil szféra szervezetei részére a működésüket és gazdálkodásukat érintő aktuális és fontos kérdésekben, kitérve a legfrissebb jogszabály változásokra is.


www.konferenciaszervezo.hu