Közbeszerzési törvény 2021 – Változások a nemzeti eljárásrendben

Számos és lényeges változást hozott a 2021. év a közbeszerzési törvényben. Ingyenes, rövid szakmai videónkban most a nemzeti eljárásrendet érintő változásokat mutatjuk be. A módosítások érintik a kizáró okokat, alkalmassági követelményeket; változott az alacsony ár és az aránytalan vállalás vizsgálata, továbbá módosult az „5 ajánlattevős” eljárás a 300 M Ft alatti építési beruházásoknál.


Közbeszerzési törvény 2021 – Változások a nemzeti eljárásrendben

Változások a nemzeti eljárásrendben 1.: kizáró okok és alkalmassági követelmények előírása

 • Kötelezően alkalmazandó kizáró okok csökkentek (mivel a g) és q) pont már nem alkalmazandó):

114. § (1) bek.: „Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult a 62-63. § szerinti kizáró okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírni, valamint köteles a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését előírni.

 • Az ajánlatkérő nem köteles alkalmassági feltételt előírni.          (de lásd a 115. § szerinti eltérést is!)
 • Az adatbázisokat csak az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő vonatkozásában kell vizsgálni. A szabály azonos az uniós eljárásrendbelivel.        (de lásd a 114/A. § szerinti eltérést is!)
 • 114/A. § (1) bek. szerinti eltérés (mivel itt nincs külön igazolás-bekérés): „A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.”

Változások a nemzeti eljárásrendben 2.: alacsony ár és aránytalan vállalás vizsgálata

 • 114.§ új (6a) bekezdése:

„Az ajánlatkérő nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára. Az ajánlatkérő a 73. § (2) bekezdését nem köteles alkalmazni, annak alapján azonban csak akkor nyilváníthat egy ajánlatot érvénytelennek, ha a 72. §-ban foglaltaknak megfelelően járt el.

 • Ajánlatkérő mérlegelésén múlik (de vita esetén ekkor is meg kell védeni, hogy miért nem vizsgálta)
 • Ha ajánlatkérő úgy dönt, hogy vizsgálja az aránytalanul alacsony árat  (vagy az aránytalan vállalást), akkor a Kbt. erre vonatkozó szabályrendszerét alkalmazni kell.

Változások a nemzeti eljárásrendben 3.: 115. § szerinti eljárások új szabályai

 • Emlékeztetőül: ez az „5 ajánlattevős” eljárás a 300 M Ft alatti építési beruházásoknál
 • Ez az eljárástípus már nem alkalmazható, ha a beszerzés részben vagy egészben európai uniós alapokból finanszírozott. (Azaz már nemcsak a határon átnyúló projekteknél.)
 • 115. § (2) bek.: „ (…) Az ajánlatkérő az eljárásban nem írhat elő alkalmassági követelményt. (…)”
 • Indoka: mivel az ajánlatkérő úgyis csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőket kérheti fel ajánlattételre, ezért az alkalmasság vizsgálata „felesleges”.

Kérem a teljes képzési anyagot A közbeszerzési törvény 2021. évi változásai témakörben!

Videókonferenciánk teljeskörűen bemutatja a Közbeszerzési törvény 2021. évi változásait, beleértve az EKR rendszer használatát, érthetően, gyakorlott szakértő előadásában.


www.konferenciaszervezo.hu