Osztatlan közös földtulajdont érintő változások – „Holt lelkek”


Osztatlan közös földtulajdont érintő változások – „Holt lelkek”

Az ingatlanügyi hatóság évente egy alkalommal hivatalból feltárja a földnek minősülő ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő, olyan személyek körét akiknek születési évétől számított 120 év az adatfeltárás megindulásakor már eltelt, és e személy halálának időpontjára vonatkozóan hiteles adat nem áll rendelkezésre.

A Hatóság elsőként értesítést küld/hirdetményt tesz közzé a korábbiak szerint.

Az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül igazolhatja, hogy

  1. tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy
  2. a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre irányuló eljárás folyamatban van.

Adatfeltárást ezt követően a hatóság megszünteti.

Az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen, ha

  1. Az 1 éves határidő eredménytelenül telt el, vagy
  2. az adatfeltárással beazonosított, valamint az adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja határidő elteltét követően sem vált ismertté.

Az ingatlanügyi hatóság ezen intézkedésével egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényét. Több tulajdonos esetén a feljegyzésben utalni kell arra a tulajdoni hányadra, amelynek tulajdonosa nem beazonosítható.

Tulajdoni helyzet rendezetlensége

A hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségéről szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan e törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.Az állam tulajdonszerzése az ingatlant terhelő, illetve az ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem érinti.


Kérem a teljes képzési anyagot az Osztatlan közös földtulajdont érintő változások témakörben!

Videóképzésünk bemutatja az osztatlan közös földtulajdonnal kapcsolatos legújabb változásokat. A képzés kitér a következő témakörökre:

  1. Jelenlegi birtokszerkezet kialakulása, problémái
  2. Osztatlan közös földtulajdon felszámolásának új eszközei
  • Megosztás
  • Tulajdonba vétel
  • Kisajátítás

3. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése


www.konferenciaszervezo.hu