Köztulajdonban álló Gt-kre vonatkozó szabályok


Köztulajdonban álló Gt-kre vonatkozó szabályok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) meghatározza a köztulajdonban álló gazdasági társaság fogalmát: köztulajdonban állónak minősül „az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi tanács, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik”.

Többségi befolyásnak az a kapcsolat tekintendő, amelynek révén a befolyással rendelkező közvetlenül vagy közvetetten a szavazatok több, mint 50%-ával rendelkezik a jogi személyben.

Köztulajdonban álló Gt-kre vonatkozó szabályok

Közzétételi kötelezettség: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott elektronikus közzététel, Info tv. 1. sz. melléklete

  • Szervezeti, személyi adatok,
  • Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok,
  • Gazdálkodásra vonatkozó adatok (beszámoló, szerződések, közbeszerzési adatok)

Belső kontrollrendszer:

A tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő a társaság elfogadott (egyszerűsített) éves beszámolója, vagy – amennyiben konszolidált éves beszámolót is készít – a konszolidált éves beszámolója alapján meghaladja az alábbi határértéket:  

a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot,

c) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt, belső kontrollrendszert működtet.

A határétéket el nem érő GT-knél is az FB javaslatára, vagy az önkormányzat javaslatára alkalmaznak belső ellenőrzést.

ÁSZ ellenőrzési hatáskörébe tartoznak.

Az Nvtv. 7.  § (2) bek. szerint: az önkormányzat köteles közép- és  hosszútávú vagyongazdálkodási tervet készíteni, vagy gazdasági programot, fejlesztési tervet. Ha ennek megalkotását az önkormányzat elmulasztja, akkor a tulajdonosi joggyakorlása nem szabályszerű, mivel a gazdálkodás során megvalósítani kívánt célok és elérendő eredmények nem tisztázottak. (ÁSZ vizsgálja).

Kötelező javadalmazási szabályzatot alkotni (sok helyen nincs meg, vagy nem megfelelő a szabályozás).

Közfeladatot ellátó Gt-nak el kell készítenie a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot.

Munkajogi kérdések, bérezés

GT-k  MT hatálya:  minimálbér, garantált bér. De a munkaerőpiaci viszonyok miatt nem biztos, hogy olcsóbb az MT-s munkabér.

Nem biztos, hogy létszám megtakarítással jár az átszervezés.

Költségvetés – Kjt, Kttv, kötött bérezési rendszer, jubileumi jutalom

Cafetéria GT-knél, KJT hatálya alá tartozóknál – ha van rá lehetőség. A munkáltató határozza meg, hogy mit és mennyit ad, vagy ad-e.

KTTV kötelező  adni. A Kttv.) 151. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.

Napidíj GT saját döntés, hogy mennyi, KTTV kötött :a napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a.

Önköltség

Számv. Tv. 14. § (5) bekezdése alapján a számviteli politika keretében el kell készíteni az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot.

Mentesülés: Értékesítés nettó ELÁBÉ-val, közvetített szolgáltatásokkal csökkentett értéke < 1 MD Ft, v. a költségnemek szerinti költségek együttes összege  <500 M Ft.

Példa: ÁSZ megállapítás, egy az Szt szerint önköltségszabályzatra nem kötelezett önkormányzati nonprofit Gt esetében.

ÁSZ megállapítás: A Számlarend előírásai szerint a közhasznú tevékenységek és a vállalkozási tevékenységek költségeit szervezeti egységkódok és a gazdasági események rögzítésekor alkalmazott munkaszámok alapján, költséghelyek szerint különítették el. A közvetett költségek felosztását nem szabályozták, az ágazati előírások így nem jelenhettek meg!

A közvetlen költségek alapján végzett, a költséghelyeken kimutatott önköltségszámítás alapján nem mutatható ki a kalkulációs egységek – egyes szolgáltatások– önköltsége!

Szt. kötelezés nélkül is szükséges lehet az önköltségszámítás!  E nélkül az önkormányzat nem tudja, hogy nem ad-e túl sok támogatást a közfeladat ellátásához!

Gt-ok működésének veszélyei

Veszteséges gazdálkodás esetén a vagyon értéke csökken, a kötelezettségek visszafizetésének kockázata emelkedik, eladósodás, közfeladatellátás veszélybe kerül.

Veszteséges gazdálkodás esetén tőkepótlás, pótbefizetés- vissza kell fizetnie a cégnek, felhalmozódik, a cég nem tudja visszafizetni, elengedés, TAO alap növelés.

Jegyzett tőke emelés: évről évre JT-t kell emelni, cégbejegyzés, ügyvédi költség

Finanszírozás lehetséges jogcímei:

  • Szolgáltatás ellenértéke,
  • Jegyzett tőke, tőketartartalék, tulajdonos által adott kölcsön,
  • Működési célú pénzeszköz átadás,
  • Felhalmozási pénzeszköz átadás,
  • Közfeladatellátási szerződés keretében adott támogatás

Megszüntetéskor a meglévő eszközök után áfa fizetési kötelezettség merülhet fel. (Kivétel: áfa tv. 17. §, Áhsz szerinti felügyeleti szerv változás)

GT esetén a tulajdonosi ellenőrzés gyengébb, mint költségvetési szerv esetén. A beavatkozási lehetősége kisebb az önkormányzatnak.


Kérem a teljes képzési anyagot az Önkormányzati feladatellátás szervezeti megoldásai és adózási kérdései témakörben!

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzati feladatellátás szervezeti megoldásaihoz, kezdve a szervezetei kérdésektől (szervezeti formák előnyei – hátrányai, vonatkozó szabályai), a speciális adózási kérdéseken át a tulajdonosi ellenőrzéshez kapcsolódó gyakorlati tanácsokig.


www.konferenciaszervezo.hu