Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk, hogy a költségvetési szerveknek milyen szabályokat kell követni a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása során.


Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése

Az értékcsökkenés elszámolását a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (továbbiakban Áhsz.) és a 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Szt.) szabályozza.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a használat során fokozatosan veszítenek értékükből. Az értékcsökkenési leírás a fizikai kopásnak és az erkölcsi avulásnak a költségként elszámolt része.

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

A terv szerint elszámolandó értékcsökkenési leírás meghatározásához szükséges ismernünk az eszköz hasznos élettartamát és a maradványértéket.

A hasznos élettartam az eszköz várható használati ideje.

A maradványérték az eszköz hasznos élettartama után az eszköz várhatóan realizálható értéke.

Az Áhsz. 17. § (4) bekezdése alapján a huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket meghatározni

A terv szerinti értékcsökkenést a rendeltetésszerű használatbavételtől, illetve az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja.

Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.

A kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzést, az üzembe helyezést, használatba vételt követően terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó legkésőbb a negyedéves zárlat során.

A kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

A bekerülési értéknek nem része az általános forgalmi adó. Az Áhsz. bizonyos eszközfajtákhoz kapcsolódóan kötelezően alkalmazandó leírási kulcsokat ír elő:

  • a vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris kulcs,
  • szellemi termékeknél 33%,
  • az állam tulajdonában álló közutak esetén alkalmazandó terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa 3%,
  • az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolását a negyedéves könyvviteli zárlat keretében kell elvégezni. Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a már teljesen leírt és a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál.

A terv szerinti értékcsökkenést csak a pénzügyi számvitelben kell elszámolni elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban, másodlagosan a 6-os 7-es számlaosztályban az 591-es számlával szemben. A tevékenység eredményét csökkenti az elszámolt értékcsökkenési leírás.

Azoknál az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél melyekhez kapcsolódik passzív időbeli elhatárolás könyvelése is, az értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeget vissza kell vezetni az időbeli elhatárolásból.

Ha olyan eszköz kerül államháztartáson belüli szervezetek között vagyonátadásra, melyhez kapcsolódik időbeli elhatárolás az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolást is ki kell vezetni az átadónál, az átvevőnél pedig az időbeli elhatárolást is át kell venni a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenések kivezetésén és átvételén túlmenően.

PÉLDA:

Egy költségvetési szerv mérlegében a Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérlegsoron szerepel nyitó adat. Az eszközök bruttó értéke 1 000 000 forint, az addig elszámolt értékcsökkenés 600 000 forint. A negyedév során az arányosan elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés 40 000 forint.

Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

  • T56         –          K139   40 000                    
  • T6/7        –          K591   40 000

Kérem a teljes képzési anyagot az Egyes eszközcsoportok állományváltozásainak gazdálkodási szabályai és ezek analitikus nyilvántartásokban való megjelenése témakörében!

Videóképzésünk hasznos segítséget nyújt a költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetőinek, szakembereinek. Gyakorlott oktatónk példákon keresztül mutatja be:

  • a tárgyi eszközök fontosabb állományváltozásait és a kapcsolódó gazdálkodási és analitikus nyilvántartási szabályokat;
  • a készletek állományváltozásait, valamint azok analitikus nyilvántartásának szabályait.

www.konferenciaszervezo.hu