Társasági adóalapot növelő tételek


Társasági adóalapot növelő tételek

Céltartalék felhasználása

A kettős könyvvitelt vezető adózóknak meg kell növelniük az adózás előtti eredményt az adóévben a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, valamint a céltartalékot növelő összeg adóévi ráfordításként elszámolt összegével.

Értékcsökkenés (Sztv.)

Növeli az adózás előtti eredményt az adóévben az Szt. szerint az adózás előtti eredmény terhére elszámolt

 • terv szerinti értékcsökkenés, ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenést is,
 • terven felüli értékcsökkenés,
 • könyv szerinti érték, az immateriális jószág tárgyieszköz-állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor.

Bírságok, jogkövetkezmények

 • Növeli az adózás előtti eredményt
  • a jogerős határozatban megállapított bírság, amelyet a jogszabályi előírások megsértése miatt kell fizetni, ilyen például a környezetvédelmi bírság. Nem minősül bírságnak – így nem növelő tétel – a szerződéses kapcsolatban álló felek között felszámított kötbér, Ptk. szerinti késedelmi kamat,
  • az Art. és az Air. szerinti jogkövetkezmények – mulasztási bírság, késedelmi pótlék, adóbírság – ráfordításként elszámolt összege, az önellenőrzési pótlék kivételével,
  • a társadalombiztosításról szóló törvények szerinti jogkövetkezményekből – bírság, késedelmi pótlék stb. – adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege, kivéve, ha önellenőrzéshez kapcsolódik.

Adóellenőrzés

 • Növeli az adózás előtti eredményt az adóellenőrzéskor, az Air., az Art. szerinti önellenőrzéskor megállapított, adóévi költségként vagy ráfordításként – egyszeres könyvvitelt vezetőnél a kifizetett vásárolt készletek csökkenését is ideértve – vagy aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg.

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak

 • Meg kell növelnie az adózónak az adózás előtti eredményét, ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna.
 • Az alapítónál, a tőkét befogadó, a vagyont kiadó adózónál, továbbá a tagnál apport esetén is felmerülhet adózás előtti eredmény módosítása, ha a többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag (részvényes) nem pénzbeli hozzájárulás formájában
 • teljesíti, emeli fel a jegyzett tőkét, a tőketartalékot,
 • szállítja le tőkekivonással a jegyzett tőkét,
 • részesül a vagyonkiadásban megszűnéskor,
 • részesül – vagyoni értékű juttatásként – az osztalékban.

Kkv beruházási kedvezmény

 • A Tao. tv. külön rendelkezést tartalmaz az előzőek figyelembevételével megszerzett kedvezmény megtartására. Ugyanis az adózó által érvényesített csökkentő tétel összegének kétszeresével rendeli megnövelni annak az adóévnek az adóalapját, amelyben a törvényben említett valamely esemény bekövetkezik.

Ilyen például, ha a beruházást, a szellemi terméket az adózó az adóévet követő negyedik adóév végéig – nem elháríthatatlan külső ok miatt – nem helyezi üzembe, illetve nem veszi használatba, vagy az üzembe helyezett tárgyi eszközt, a szellemi terméket az adóévet követő negyedik adóév végéig az adózó a forgóeszközök közé átsorolja, apportálja, eladja, térítés nélkül átadja stb.

Szintén a „kétszeres összegű” növelő tétel alkalmazása vonatkozik arra az esetre, ha az adózó – az adóévet követő négy adóéven belül – jogutód nélkül megszűnik.

Korai fázisú vállalkozásban való részesedésszerzés kedvezménye

 • Szankciós növelő tétel kapcsolódik ahhoz az esethez, ha az adózó a korai fázisú vállalkozásban fennálló részesedését a részesedésszerzés adóévét követő harmadik adóév végéig bármilyen jogcímen – az átalakulás, egyesülés, szétválás, kedvezményezett eszközátruházás, kedvezményezett részesedéscsere miatti kivezetést kivéve – kivezeti, vagy részben kivezeti.
 • A kivezetés adóévében ugyanis az adózás előtti eredmény csökkentéseként addig igénybe vett kedvezmény kétszeresével kell növelni az adózás előtti eredményt.
 • Ha az adózó a részesedésszerzés adóévében vagy az azt követő három adóévben jogutód nélkül megszűnik, akkor is vissza kell fizetnie (növelő tétel alkalmazása révén) az addig érvényesített kedvezmény kétszeresét.

Ha az adózó a korai fázisú vállalkozásban fennálló részesedésére értékvesztést számol el, az elszámolt értékvesztés, de legfeljebb az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesített összeg növeli az adózás előtti eredményt abban az adóévben, amikor azt elszámolták.


Kérem a teljes képzési anyagot a Társasági adó korrekciók, adómegtakarítási lehetőségek a 2020-as bevalláshoz témakörben!

Minden vállalkozás, cég alapvető érdeke, hogy tisztában legyen az adómegtakarítási lehetőségeivel. Gyakorlati segítséget nyújtunk Önöknek az adóalapot csökkentő tételek, az adókedvezmények és adófelajánlások közérthető bemutatásával, a vonatkozó szabályok részletes ismertetésével. Okleveles adószakértőnk kitér az adóalapot növelő tételekre is annak érdekében, hogy a 2020-as adóbevallást valamennyi társaság szabályszerűen, ugyanakkor a lehetséges kedvezményeket kihasználva készíthesse el.


www.konferenciaszervezo.hu