IGAZGATÁS, SZERVEZÉS, JOG KépzésekMegrendelés folyamata:

A megrendelését elküldheti elektronikus regisztrációval a megrendelni kívánt képzés oldalán az Online jelentkezésre kattintva, vagy a letölthető word alapú Jelentkezési lappal.
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, hogy a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre küldjék el!

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza.
Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja.
A belépéshez szükséges adatokat, valamint a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A videó konferencia anyaga (videók, prezentáció, kiegészítő oktatási anyagok) egy internet alapú zárt felületen érhető el, a megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége.

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A videó képzés teljes anyaga felvétel, nem élő konferencia!

A videó képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan másolása, terjesztése, értékesítése vagy bármi más módon történő felhasználásra szerzői jogot sért és jogkövetkezményekkel jár.

A megvásárolt videó konferencia hozzáférés egy megrendelőt illet meg, a videó nem másolható, nem osztható meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthető!

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár

A tudástár jegyzők, igazgatási és hatósági, ügyfélszolgálati, továbbá szervezési és iratkezelési szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozásmentesen elérhető.

Telepi ügyek – Mindent az ipari hatósági hatáskörről

Hiánypótló képzésünk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok részére az ipari hatósági hatáskör gyakorlásához. Bemutatjuk az ipari hatósági hatáskört érintő jogszabályi változásokat és végig vesszük az összes gyakorlati kérdést az ellenőrzött bejelentéstől, az eljárás lefolytatásán át a döntéseken keresztül a jogkövetkezmények, szankciók alkalmazásáig. A képzésen számos jogeset kerül bemutatásra és választ kapnak a résztvevők konzultációs kérdéseikre is.

Végrehajtás a birtokvédelemben

Hiánypótló és rendhagyó képzésünk során két előadó összegzi több évtizedes birtokvédelmi döntések végrehajtásával kapcsolatos tudását. A képzés során friss jogesetek lépésről lépésre való elemzésével készítik fel a résztvevőket a birtokvédelmi döntések végrehajtására.
Szó esik többek között a különféle "iskolákról" amelyek a rendelkező rész kidolgozottságával kapcsolatban megjelentek, arról, hogy milyen a "jó" (tehát végrehajtható) és milyen a "rossz" (tehát végrehajthatatlan döntés).
Örök visszatérő téma a végrehajtással kapcsolatos döntések és intézkedések jogorvoslati rendszerének átláthatatlansága, többek között ilyen kérdéseinkre is válaszokat kapnak gyakorló szakértőinktől.

Aktuális kérdések az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási feladataival összefüggésben

Hiánypótló képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi feladatainak ellátásához.

Gondnoksági perek kihívásai és tapasztalatai az új Pp. tükrében

Hiánypótló képzésünk gyakorló bíró előadásában enged betekintést a gondnoksági perek speciális kérdéseibe. Képzésünkön szó lesz a gyámhatósági és a hozzátartozói perindításról, a megelőző intézkedésekről, a keresetlevél tartalmáról. Felkészült oktatónk bemutatja az idézés és tájékoztatás tartalmát, a bizonyítási eljárás sajátosságait, az ítélet tartalmi elemeit és kitér a gondnokság alá helyezés módosítására, megszüntetésére, felülvizsgálatára is.

A települési önkormányzat jegyzője gyámhatósági hatáskörébe tartozó eljárások

Hiánypótló képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok gyámhatósági eljárásainak lefolytatásához, a gyermekvédelmi kedvezmények, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.

Házassági bontóperek tapasztalatai az új Pp. alapján

Hiánypótló képzésünk betekintést enged a házassági bontóperek bírói tapasztalataiba, segítve ezzel a perindítást az érdemi tárgyalásra való felkészülést. Képzésünk kitár a házassági per és a házassági vagyonjog kapcsolatára is.

Az ingatlanokhoz fűződő jogok érvényesítésével kapcsolatos bírósági gyakorlat

Az ingatlan a magánjogi jogviszonyok egyik legfontosabb tárgya. Gyakran alakul ki vita az ingatlanok tulajdonjoga, bérlete, végrehajtása körül. Előadónk a bíróság szemszögéből beszél ezeknek a pereknek a sajátosságairól és buktatóiról, a mindennapokban használható szakmai tapasztalatairól, javaslatairól. Lesz szó a Ptk szabályozásának értelmezéséről, az ingatlan-nyilvántartás kapcsolódó kérdéseiről, a végrehajtás néhány fontos szabályáról is.

Végrehajtási perek a bírósági gyakorlat tükrében

A bírósági végrehajtás a „puding próbája”. Tudja-e és hogyan érvényesíteni követelését a jogosult? Milyen perek kapcsolódnak a végrehajtási eljáráshoz? Mennyiben változtak ezen perek szabályai az új Pp-vel? Hogyan lehet elérni, hogy még meglegyen az adós vagyona, mire végrehajtásra kerül sor? Néhány gondolat, amit érdemes és kell is áttekinteni ahhoz, hogy mind a végrehajtást kérő, mind az adós megfelelően, a jó eljárás kiválasztásával tudja jogait érvényesíteni. Mindezt előadónk a bírói gyakorlat tükrében mutatja be, példákkal és magyarázatokkal, hiszen 27 éve foglalkozik a bírósági végrehajtással.

Ügyvédi hibák a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban

A jegyzői birtokvédelmi eljárás kakukktojás a jegyzői feladatok között: magánjogi ügyet kell közigazgatási eljárási szabályok szerint gyorsan, hatékonyan megoldani úgy, hogy a hatáskört és az anyagi jogi részt a Ptk. szabja meg a maga rendkívüli általánosságában (ezek tartalommal kitöltése természetesen a jogalkalmazó feladata), míg az eljárási jogi háttér az Ákr. alóli kivételként egy kormányrendelet szerint zajlik.
Mind a jogi képviselővel, mind az anélkül eljáró ügyfelek hajlamosak a jegyzői birtokvédelmi eljárást, mint „kamillateát” tekinteni („mindenre jó”), kiváltani szándékozva ezzel más hosszabb ideig tartó, költségesebb hatósági vagy peres eljárásokat.

Nevelési és oktatási intézmények iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló képzésünk kifejezetten köznevelési és oktatási intézmények iratkezelési gyakorlatához nyújt segítséget. Az iratkezelés és selejtezés folyamatát, jó gyakorlatát lépésenként tekintjük át, példákkal alátámasztva. Kitérünk az elektronikus iratok problémáira is, továbbá a levéltárba küldendő iratokkal kapcsolatos kérdésekre is.

Változások az építésügyben 2022. januártól

Módosult az Építésügyi törvény, 2022. január elsejétől kell alkalmazni a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató rendszert (Üvegkapu). Változik a szakmagyakorlással kapcsolatos jogszabály. Videó előadásunkban bemutatjuk a változásokat, felkészítjük Önöket arra, hogy mikor kell kivitelezési dokumentáció, mik az egyszerű bejelentés és az e-napló használatával kapcsolatos szabályok.

Önkormányzati szociális intézményi feladatok aktuális irányítási és ellenőrzési kérdései

Hiánypótló képzésünk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok humánigazgatási szakemberei, valamint szociális intézmények vezetői, intézményi munkatársai részére. A szociális intézmények fenntartásával, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos aktuális kérdéseket járjuk körbe és a kapcsolódó bírósági joggyakorlatot is áttekintjük.

A kereskedelmi hatósági feladatkör a 2021. évi jogszabályváltozások tükrében

Hiánypótló képzésünk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok kereskedelmi hatósági vezetője, ügyintézője, jegyzője, igazgatási vezetője, valamint a Kormányhivatalok érintett szakértői részére. A képzés fókuszában a 2021. évi őszi jogszabály változások állnak.

Állatvédelmi hatósági feladatok a gyakorlatban HALADÓ

Az előadás állatvédelmi hatósági feladatokat ellátó, gyakorlati jogalkalmazó szakembereknek nyújt segítséget, a témában haladó ismeretekre alapozva.
A képzés során ismertetésre kerülnek nagy port kavart jogesetek és bemutatásra kerülnek konkrét hatósági döntések, amelyek eljárási sikerhez vezettek (jó gyakorlatok), illetve amelyek eljárási hibákat eredményeztek (kerülendő gyakorlatok).

E-ingatlan nyilvántartás projekt, előnyök és hátrányok

Gyökeres változást hoz az ingatlan nyilvántartások rendszerében az E-INY létrehozása. Gyakorló ügyvéd, oktató készíti fel Önöket a várható változásra.
Az előadás kitér a következő témakörökre:
1. Az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi rendszere, módja, problémák
2. E-INY létrehozatalának indokai, jellemzők
3. Az önálló ingatlan
4. Az E-INY részei
5. Az ingatlan-nyilvántartás elvei
6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás
7. Jogorvoslatok
8. Speciális rendelkezések

A gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a büntetőeljárás aktuális kérdései, bírósági joggyakorlat

Hiánypótló videó előadásunk bemutatja a gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a büntetőeljárás aktuális kérdéseit, bírósági gyakorlattal, jogesetekkel szemléltetve.
Miben segít a videókonferencia:
- Vonatkozó jogi szabályozás ismertetése
- Az új Büntetőeljárási törvény
- A könyvelők, könyvvizsgálók és pénzügyi vezetők felelősségi körébe tartozó ügyletek büntetőjogi aspektusai
- A költségvetést károsító és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
- Költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény, fedezetelvonás,gazdasági titok megsértése
- Nyomozati cselekmények, kényszer-intézkedések szabályai
- Követendő magatartás a gyakorlatban, kiemelt kockázatok, prevenciós technikák
- Az információgyűjtés szabályai
- Bírósági gyakorlat, konkrét jogesetek
- Írásbeli konzultációs kérdések

A hagyatéki eljárás és öröklési jog kérdései, gyakorlata

2014-ben az új Ptk-val egy hagyományosan stabil, addig állandónak gondolt jogterület, az öröklési jog is változott. Az eltelt években már kialakult az új szabályok gyakorlata is, érdemes ezt áttekinteni. Nemcsak száraz jogszabályokat ismertetünk, hanem bírósági jogeseteket mutatunk be és oldunk meg.
2018-ban változtak a hagyatéki eljárás szabályai is, a jogalkalmazóknak ebbe is rövid betekintést adunk. Az új Pp tükrében áttekintjük a keresetlevelek előterjesztésének buktatóit.
Táguló világunkban egyre többen költöznek külföldre, szereznek ott – akár több országban is – vagyont és élnek nálunk is külföldiek, örökíthető vagyonnal. Hogyan alakulnak a határon átnyúló öröklési viszonyok, milyen jogszabályokhoz kell nyúlnunk, hogy ebben eligazodjunk. Jogesetek konkrét felvázolásán, megoldásán keresztül szeretnénk ezt a jogterületet is közelebb hozni a jogalkalmazók számára.

Segítség, állatvédő lettem

Díjmentes videó előadásunk célja gyakorlati segítséget nyújtani mindazon civil szervezetek, magánszemélyek, hivatalok, állatvédők, állatorvosok, illetve minden érdeklődő számára, akik hozzánk hasonlóan szívügyüknek tekintik az állatvédelmet és tenni is szeretnének azért, hogy lehetőleg az állatkínzás fogalma is kikopjon a szótárból.

3 részes videó előadás mellett letölthető iratmintákkal is segítjük az állatvédők munkáját.

Kormányhivatali hatáskörgyakorlás általános hatósági jogorvoslati szempontból

Videókonferenciánkat ajánljuk önkormányzatok, kormányhivatalok hatósági, igazgatási feladatkört ellátók, valamint jegyzők, hivatalvezetők részére.
Szakértőnk részletesen bemutatja a hatósági jogorvoslat gyakorlati kérdéseit, a másodfokú döntés folyamatát, a visszatérő elsőfokú eljárási hibákat, a felülvizsgálat szempontjait.

Közfeladatok – közszolgáltatások elhatárolása, finanszírozási kérdések

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a közfeladatok – közszolgáltatások rendszeréről és finanszírozási kérdéseiről, úgymint:
1. A közszolgáltatás fogalma
2. Az állam szerepe a közszolgáltatások szervezésében
3. Az egyes közszolgáltatás-szervezési megoldások
4. A közszolgáltatások szervezésének finanszírozási kérdései (a humán közszolgáltatások területén)

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Kormányzati igazgatás aktuális kérdései

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján a kormányzati igazgatás megváltozott szervezeti kérdéseiről, érintve annak hatását a közszolgálati szabályokra is.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a 2018. évi CXXV. törvény hatóköre
A kormányzati igazgatás szervezeti konzekvenciái
• A közigazgatás szervezeti rendszere
• A szervezetrendszer felépítését befolyásoló tényezők
• Közigazgatási szervek vs. kormányzati igazgatási szervek
• A Kit. által okozott főbb szervezeti változások
A kormányzati igazgatás közszolgálati konzekvenciái
– A közszolgálati jogi szabályozás (át)alakulása
– A hatályos rendszer áttekintése
– A Kit. szervi és személyi hatálya
Konzultáció

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

A közbeszerzési törvény 2021. évi változásai

Videókonferenciánk teljeskörűen bemutatja a Közbeszerzési törvény 2021. évi változásait, beleértve az EKR rendszer használatát, érthetően, gyakorlott szakértő előadásában.

A jegyző, mint állatvédelmi hatóság feladatai, aktuális kérdései

Videókonferenciánk körbejárja a jegyző, mint állatvédelmi hatóság aktuális feladatait. Hasznos segítséget nyújtunk az álltavédelmi hatósági ügyekkel még csak ismerkedő ügyintézőknek, de a már tapasztalt, gyakorló szakembereknek is. Szakértőnk nem csak a hatósági feladatkör, de a büntetőjogi kérdések oldaláról is megvilágítja az állatvédelem kérdéseit. Bónuszként letölthető mellékletekkel, szakmai cikkekkel segít a vonatkozó jogszabályi előírások és jogesetek között is eligazodni.

A közlekedési szabályszegések miatt lefolytatandó közigazgatási eljárások

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a Kkt. szerint hivatalból lefolytatandó hatósági eljárásról, továbbá a jelentősen módosult, ún. szankciótörvény alkalmazásáról.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a Kkt. és az Ákr. szerinti eljárás keretei
A Kkt. szerint hivatalból lefolytatandó hatósági eljárás
• Az eljárás jellegzetességei, szabályozási módszere
• Az eljárás megindulása, főbb eljárási cselekmények
• A hatóság döntései
• Az eljárás elhatárolása más hatósági eljárásoktól
Az ún. szankciótörvény alkalmazása
• Figyelmeztetés
• Közigazgatási bírság
• Tevékenység végzésétől való eltiltás
• Elkobzás
• Új elem: a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása
Konzultációs kérdések

Önkormányzatok helyi adóztatását érintő változások

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt az önkormányzati helyi adóztatás aktuális kérdéseiről, változásairól, úgymint:
A helyi adók helye az önkormányzatok gazdálkodásában
A helyi adóztatás általános kérdései
• Előzmények
• A helyi adójog jogforrási rendszere
• A helyi adók köre
• A helyi adó-megállapítási jog tartalma és korlátai
A helyi adóztatás speciális kérdései
• Vagyoni típusú adók
• A kommunális adók
• A helyi iparűzési adó
• A települési adók
• Fontosabb változások a veszélyhelyzet ideje alatt
• Aktualitások
Konzultáció

Mindent az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárásokról

Videóképzésünk bemutatja az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárások aktuális kérdéseit. A képzés kitér a következő témakörökre:
• Az ingatlan-nyilvántartás rendszere, módja
• Az ingatlan-nyilvántartás elvei
• Az ingatlan-nyilvántartási eljárás/perek
• A településképi szabályozás céljai, rendszere
• A településképi szabályozás eszközei, eljárások

Közlekedési igazgatás, feladatellátás

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a közlekedési igazgatás és feladatellátás rendszeréről, aktuális kérdéseiről, úgymint:
A közlekedés és a közigazgatás összefüggése
A közúti közlekedés
- nemzetközi és európai uniós szabályozás
- magyar közúti közlekedési igazgatás
A vasút és a vasút-igazgatás
- szervezeti rendszer
- a vasúti igazgatás célja(i)
- a vasút-igazgatás eszköztára
A légi-közlekedés
- liberalizáció a légi-közlekedés-piacon
- nemzetközi együttműködés és az Európai Unió légi-közlekedési politikája
- a magyar légi-közlekedési igazgatás

Osztatlan közös földtulajdont érintő változások

Videóképzésünk bemutatja az osztatlan közös földtulajdonnal kapcsolatos legújabb változásokat. A képzés kitér a következő témakörökre:
1. Jelenlegi birtokszerkezet kialakulása, problémái
2. Osztatlan közös földtulajdon felszámolásának új eszközei
Megosztás
Tulajdonba vétel
Kisajátítás
3. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Társasházak zűrös élete – társasházi birtokvédelmi problémák és MEGOLDÁSI lehetőségeik a gyakorlatban

Társasházi konfliktusok, problémák, személyes ellentétek és akár személyiségzavarok egy birtokvédelmi ügyintéző szemével, aki több száz társasházi birtokvédelmi ügyet kezelt már.
A téma feldolgozását indokolja a rengeteg megkeresés és a (tév)útkeresés, a nehéz eligazodás az állami szervek munkamegosztása és a hatásköreinek tekintetében. Szakértőnk tapasztalata szerint a sok konfliktus forrása:
- „Nekünk is vannak jogaink!”
- „Hová fordulhatunk?”
- „Mit tudom én” ingerválasz, és a
- A rossz helyre benyújtott beadványok miatti sikertelen küzdelmek
Tapasztalati és szakmai meggyőződésünk, hogy hiánypótló a csupa gyakorlati kérdést feszegető és megoldást kereső videó oktatásunk és kapcsolódó tananyagunk.

Változások a kereskedelmi jogi szabályozásban 2021. január 1-től

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat kereskedelmi vezetője és ügyintézője hatósági vezetője, ügyintézője, az önkormányzatok jegyzője, igazgatási, hatósági vezetője, valamint a Kormányhivatalok érintett szakértői részére.
Szakértőnk teljeskörűen, példákkal alátámasztva bemutatja a kereskedelmi jogi szabályozási változásokat, a 2021 januártól hatályos új szabályokat.

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Hogyan készítsünk használható ellenőrzési nyomvonalat?

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt egy szervezet ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséhez a kiindulástól a végrehajtásig. Egy-egy konkrét fő-folyamat és az ahhoz kapcsolódó részfolyamatok modellezésén keresztül a módszertani útmutató ajánlásának figyelembe vételével és egy szervezet sajátosságának megfelelően kerül bemutatásra.
Az előadás gyakorlati iránymutatást ad:
- a szervezet vezetőjének (akinek a felelőssége a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése);
- belső kontroll koordinátornak/megfelelési tanácsadónak (attól függően, hogy költségvetési szervről vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó);
- belső ellenőrnek (akinek ellenőrzései alkalmával értékelni kell az ellenőrzési nyomvonalat, mint a kontrollkörnyezet elemét),
- folyamatgazdának (akinek a saját folyamataira vonatkozóan felelőssége van az ellenőrzési nyomvonal kialakításában és megfelelő működtetésében).
Költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet egyaránt hasznosítani tudja az információkat.

Önkormányzati vagyongazdálkodás – a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra is figyelemmel

Hiánypótló videókonferenciánkat ajánljuk önkormányzati vagyongazdálkodásért és településüzemeltetésért felelős vezetők, munkatársaik, polgármesterek, jegyzők, hatósági és igazgatási vezetők, ügyintézők részére.
Videókonferenciánkon a téma szakértője körbejárja az önkormányzati vagyongazdálkodás gyakorlati kérdéseit, különös figyelemmel a vonatkozó bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra. Képzésünk kitér a vagyongazdálkodási szervezeti keretek mellett a pénzpiaci és részesedésmenedzsment kérdésekre, továbbá a vonalas közszolgáltatások, az ingatlan és humán közszolgáltatások releváns kérdéseire is.

Önkormányzati szociális rendeletalkotás a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkat ajánljuk szociális irodavezetők, munkatársaik, szociális intézmények vezetői, jegyzők, hatósági és igazgatási vezetők, ügyintézők részére.
Videókonferenciánkon a téma szakértője körbejárja az Az önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait, a szociális területen az önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségeket. Segítséget nyújtunk a pénzbeli ellátási rendeletek, a személyes ellátásokkal kapcsolatos, illetve a gyermekvédelmi tárgyú rendeletek megalkotásához, a térítési díjak meghatározásához. Szakértőnk külön kitér a COVID-19 helyzetre a helyi szociális rendeletalkotásban.

Közterület felügyelet a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkat ajánljuk közterület felügyelők, vezetőik, jegyzők, hatósági és igazgatási vezetők, ügyintézők részére.
A közterület felügyeletet érintő aktuális kérdések mellett szakértőnk segítséget nyújt a veszélyhelyzeti időszak alatt a közterület-felügyeletet ellátók speciális feladatainak ellátásához is, különös tekintettel a kijárási és maszkviselési szabályok betartásának ellenőrzésére.

Az önkormányzatok és a COVID

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi jegyző, polgármester, igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, valamint képviselő részére. Gyakorlott oktatónk teljeskörűen körbe járja a COVID kapcsán kialakult, azonban azon messze túlmutató veszélyhelyzeti szabályokat kezdve a veszélyhelyzet idején alkalmazandó sajátos szervezeti szabályoktól, a döntéshozatal rendjétől a hatáskör gyakorlási kérdéseken át a sajátos költségvetési szabályok és törvényességi felügyeleti kérdésekig.

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv vezetője, hatósági vezetője, ügyintézője, az önkormányzatok jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőnk teljeskörűen, példákkal alátámasztva bemutatja a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 2021 januártól hatályos új szabályait.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

A kisajátítási eljárás aktuális kérdései

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi jogász, ügyvéd, igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, jegyző részére. Gyakorlott, felkészült oktatónk teljes körűen bemutatja a kisajátítási eljárás aktuális kérdéseit, az alkotmányos alapoktól kezdve az eljárási kérdéseken át a kártalanítási problémákig, jogorvoslati kérdésekig – példákkal alátámasztva.

A jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, birtokháborítási ügyek a gyakorlatban

A birtokvédelmi kérdésekben lényeges változásokat hoztak a 2021. januártól életbe lépett jogszabály módosítások, többek között az eljárási szabályok változása, az illeték törvény változása okán. Előadásunkat ajánljuk valamennyi igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, birtokvédelmi ügyekkel foglalkozó jogász, jegyző részére. Rendkívül gyakorlott, felkészült oktatónk teljeskörűen végig kalauzol a változásokon, továbbá a birtokvédelmi eljárásokon az eljárás megindításától a döntéshozatalig és annak közléséig, minden egyes szakaszt számos példával alátámasztva. Bemutatjuk a különböző jogsértések eseteinek kezelési lehetőségeit, jó gyakorlatát, a problémamegoldás segítésének szándékával.

Helyi önkormányzati igazgatás – a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra figyelemmel

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, jogász, jegyző, polgármester, valamint képviselő részére. Felkészítjük Önöket a helyi önkormányzati igazgatás aktuális kérdéseire a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra figyelemmel. Képzésünk foglalkozik a társulások szerepével, valamint a társulási jogvitákkal is, különös tekintettel a Kp. új rendelkezéseire, továbbá közkívánatra a veszélyhelyzeti kihívásokkal és annak várható hatásaival is.

A hatósági eljárás jogorvoslati rendszerének változásai

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi hatósági vezető, ügyintéző, jogász, jegyző részére. Felkészítjük Önöket az Ákr. megváltozott jogorvoslati szabályaira. Bemutatjuk a Közigazgatási Per-rendtartás (Kp.) legújabb módosításait, valamint releváns példákat hozunk a közigazgatási perek legújabb bírói gyakorlatából.

„Üzleti titkok” a kereskedelmi hatósági hatáskörből

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőnk olyan gyakorlati tapasztalatokba avatja be Önöket a kereskedelmi hatósági eljárások, döntések, eljárási hibák, megoldási lehetőségek és jogesetek témakörében, amelyet sehol máshol nem hallhatnak. Szakértőnk külön foglalkozik a vírushelyzeti szabályozással is, kiemelten a 2020 november 2-től hatályba lépő előírásokkal.

A monitoring stratégia, a nyomon követési rendszer kialakítása és működtetése a belső kontrollrendszer keretében

Videókonferenciánk a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére kötelezett szervezeteknek (költségvetési szerveknek, köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek) nyújt segítséget, ad iránymutatást gyakorlati példán keresztül a monitoring rendszer kialakításához és működtetéséhez. Hasznára válik az előadás a szervezetek vezetőinek, a belső ellenőröknek, a folyamatgazdáknak, továbbá az irányító szervnek, tulajdonosnak.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakításához iránymutatás – tulajdonosi elvárások

Videókonferenciánk konkrét példákon keresztül iránymutatást ad a köztulajdonban álló gazdasági társaságok jogszabály által előírt belső kontrollrendszerének megfelelő működtetéséhez, a tulajdonosi elvárások meghatározásához és azok teljesítéséhez, a szervezeti integritás biztosításához. Hasznos segítséget nyújtunk:
- köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőjének,
- megfelelésért felelősnek,
- belső ellenőrnek,
- felügyelőbizottságnak
- tulajdonosi joggyakorlónak.

Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat lakásgazdálkodásért felelős vezetője és szakértője, ügyintézője részére. Felkészítjük Önöket a megfelelő lakáskoncepció összeállítására, a lakásrendelet elkészítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a kezelői és tulajdonosi jogokat, valamint kötelezettségeket, beleértve a bérleti jog megszűnésének kezelését, a mögöttes felelősség eseteit is. Jó gyakorlatokat mutatunk be a bérlői eladósodás elleni közdelemhez.

Önkormányzatok tulajdonosi joggyakorlásának eszközei

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, vagyongazdálkodási, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőink érthetően, példákkal, jogesetekkel, Kúria gyakorlattal alátámasztva mutatja be az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás eszközeit, aktuális kérdéseit. Az előadás kitér az egyes vagyonelemek sajátos szabályaira is (többek között: víz- és szennyvíz, közvilágítás, távhő, közút, közterület, önkormányzati ingatlanok, humán közszolgáltatások).

Szálláshely szolgáltatások szabályozása és ellenőrzése

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőink teljeskörűen, konkrét jogeseteken keresztül felkészítik Önöket a szálláshely szolgáltatások szabályozási és ellenőrzési kérdéseiről. Képzésünk kitér:
- a rövidtávú szálláshely szabályozást érintő 2020. nyári alapvető változásokra is, amellyel kapcsolatban szinte minden önkormányzatnak új szabályozási kötelezettsége van; továbbá
- a COVID-19 hazai kereskedelmi szálláshelyekre gyakorolt hatására is.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Adatvédelem és adatkezelés a belsőkontrollrendszerben

Az előadás arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében mire kell kiemelt figyelmet fordítani, milyen új elemeket kell beépíteni a belső kontrollrendszerbe.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.

GDPR speciális kérdései, sajátos feladatok az önkormányzati igazgatási, hatósági, valamint intézményi adatkezeléseknél

A gyakorlatorientált előadás célja, hogy az általánosan előforduló adatkörökön túl a speciálisabb, ágazati szabályok alapján működő szervezetek számára segítséget adjon ahhoz, hogy megfelelően tudják meghatározni az adatkezelést, azok célját, jogalapját, továbbá olyan szabályozó és nyilvántartási rendszert tudjanak kialakítani, amely megfelel az új jogszabályi elvárásoknak, biztosítja az adatkezelés átlátható, kontrollálható rendszerét.